zarejestruj się
Regulamin

I Ustalenia początkowe

 • 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu pod marką PRZEPOWIADACZ.PL, prowadzonego przez firmę GRECH GROUP Gerard Grech., z siedzibą przy ul. Buforową 4E we Wrocławiu, posługując się numerem NIP 8971245458

II Definicje

 • 1. 1. dane osobowe, to dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 • 2. Administrator, oznacza firmę GRECH GROUP Gerard Grech z siedzibą przy ul. Buforowej 4E we Wrocławiu. NIP: 8971245458
 • 3. Użytkownik, oznacza osobę fizyczną, która po założeniu konta w Serwisie korzysta z jego usług.
 • 4. Konto, to miejsce w serwisie nadawane każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Z poziomu konta, użytkownik może wprowadzać i edytować swoje dane oraz korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis.
 • 5. Login, to unikatowy identyfikator Użytkownika nadany podczas procesu rejestracji konta.
 • 6. Serwis oznacza zbiór elementów i powiązań między elementami, składających się na kompletną usługę internetową, dostępny pod adresem: http://www.przepowiadacz.pl

III Korzystanie z usług

 • 1. Rejestracja konta
  • a) procedura rejestracyjna konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego regulaminu
  • b) podczas rejestracji należy podawać prawdziwe dane oraz postępować zgodnie z wytycznymi
  • c) podczas rejestracji Użytkownik nadaje swoje hasło
  • d) w formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swój adres email, który będzie służył do przesyłania informacji technicznych dotyczących Serwisu
  • e) wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  • f) Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
  • g) Po zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do wszystkich usług Serwisu
  • h) Serwis oferuje treści rozrywkowe dotyczące wróżb i horoskopów. Treści zawarte w niniejszym serwisie nie gwarantują w żadnym przypadku zaistnienia wydarzeń, o których mowa w generowanych horoskopach. Mają one charakter wyłącznie rozrywkowy, nie można na ich podstawie podejmować żadnych decyzji, oraz wspierać się nimi przy podejmowaniu decyzji.
  • i) Treści przedstawiane w serwisie za pomocą wygenerowanych horoskopów w żaden sposób nie mogą zastąpić porady prawnej, lekarskiej czy psychologicznej świadczonej przez odpowiedniego specjalistę.
  • j) Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia jego łamania przez Użytkownika lub obowiązujących przepisów prawa, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika z Serwisu oraz nie zezwolić na ponowną jego rejestrację.
  • k) w razie planowanych przerw, modernizacji, konserwacji systemu, lub też w podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail
  • l) Administrator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu

IV Reklama

 • 1. Administrator ma prawo wyświetlania w Serwisie reklam
 • 2. Administrator nie ma prawa przesyłania reklam na adres email Użytkownika, podany podczas rejestracji
 • 3. Administrator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.

V Odpłatność

 • 1. Administrator udostępnia Użytkownikom treści w zakresie horoskopów w postaci darmowej lub odpłatnej.
 • 2. Opłata za płatne treści przekazywana jest za pomocą wiadomości SMS lub płatności online
 • 3. Operatorem płatności online jest firma PayPal, a płatności SMS jest firma Dotpay S.A.

VI Reklamacje

 • 1. Administrator zapewnia ciągłość działania Serwisu. W razie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
 • 2. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami Użytkownik powinien zgłaszać u Operatora płatności online PayPal, a płatności SMS w firmie Dotpay S.A.

VII Pozostałe ustalenia

 • 1. Kwestie sporne.
  • a) wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Administratora
  • b) jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora
 • 2. Odpowiedzialność
  • a) Administrator nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z Serwisu
  • b) Administrator nie odpowiada za treści umieszczane przez innych użytkowników serwisu (opinie)
 • 3. Obowiązywanie Regulaminu
  • a) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dni 01.10.2011.roku
  • b) wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Serwisie